LAS SSD SAVINJSKI CENTER ZA FIZIKALNE ANALIZE TAL

EUROPEAN COMISSION RAZVOJ PODEŽELJA

LAS SSD SAVINJSKI CENTER ZA FIZIKALNE ANALIZE TAL (SAVINJSKA TLA)

 

Aktivnosti operacije

Suša je že večkrat, še posebej pa v letu 2022, zelo prizadela kmetijske pridelovalce v SSD. Zaradi klimatskih sprememb se suše pojavljajo pogosteje in so vedno bolj uničujoče. Namakanje v kmetijstvu, kot edini prilagoditveni ukrep na sušna obdobja, zato postaja zelo aktualna in pomembna tema. Ker postaja voda v času podnebnih sprememb vse dragocenejša dobrina, je nujno uvesti prakse, ki povečujejo produktivnost rabe vode za namakanje. Za ustrezno in učinkovito izvajanje namakanja pa je potrebno poznati dejavnike podnebja, rastlin in tal. V okviru SLR – tematskega področja 2 (Razvoj osnovnih storitev) je na območju zadevnih šestih občin v SSD bila identificirana problematika, ki kaže na neučinkovito izvajanje namakanja, ki ima poleg negativnih vplivov na rastline in pridelke tudi negativne vplive na naravo in okolje. Identificirana je bila potreba po nadgradnji in razvoju novih programov, ki bodo nudili pomoč in podporo pridelovalcem, ki na svojih površinah uporabljajo namakalne sisteme (v SSD na več kot 2000 ha). Predlagana operacija bo z vzpostavitvijo novega programa oz. Savinjskega centra za fizikalne analize tal skozi storitvene aktivnosti ter z izobraževanji in usposabljanji prispevala k izboljšanju kakovosti življenja ter posledično k bolj optimalnemu razvoju namakane kmetijske proizvodnje na podeželju. Omogočila bo izvajanje optimalnega namakanja (glede na tip tal) ter prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pravilnega izvajanja namakanja v povezavi s tlemi. Operacija bo tako direktno prispevala k izpolnitvi cilja »Nadgradnja obstoječih in razvoj novih programov za doseganje višje kakovosti življenja«.

Namen operacije je nadgraditi obstoječe in razviti nove programe za doseganje višje kakovosti življenja. Operacija bo omogočila, da bodo uporabniki namakalnih sistemov lahko opravili potrebne analize tal, ki so ključnega pomena za pravilno izvajanje namakanja. Skozi ostale aktivnosti operacije se bodo izobrazili ter razumeli osnovne zakonitosti izvajanja namakanja. Nestrokovno izvajanje lahko namreč zelo negativno vpliva na kakovost in količino pridelka, poveča se poraba vode ter možnost izgub vode v podtalje, s čimer se lahko izpirajo rastlinska hranila (npr. nitrati) in ostanki sredstev za varstvo rastlin. Predlagana operacija bo skozi aktivnosti izdelave analiz tal ter izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pomena osnovnih fizikalnih lastnosti tal v povezavi s pravilnim izvajanjem namakanja. Vzpostavljen Savinjski center za analize tal s pripadajočo opremo bo služil za izvedbo analiz tal ter izobraževanje kmetijskih svetovalcev in vseh ostalih zainteresiranih s področja SSD.

Cilji operacije in dejavnosti za doseganje ciljev

Cilji:

  • Število izvedenih programov za doseganje višje kakovosti življenja
  • Nakup laboratorijske opreme
  • Izvedba delavnic in izobraževanj iz pomena tal za namakanje in pravilnega namakanja
  • Uvedba novih analiznih metod in usposabljanje analitika
  • Izvedene promocijske aktivnosti (dogodki, konference, članki …)

Osnovna aktivnost operacije bo vzpostavitev Savinjskega centra za fizikalne analize tal, kar vključuje nadgradnjo obstoječega laboratorija, vzpostavitev laboratorijske opreme, ki bo omogočala izvedbo celovitih fizikalnih (vodnozadrževalnih) analiz tal. Vzpostavljen laboratorij z vso pripadajočo opremo bo omogočal izvedbo praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in teoretična znanja o pomenu fizikalnih lastnostih tal za namakanje. V času trajanja projekta se bodo vseskozi vodile aktivnosti promocije in obveščanja javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo. Ključen učinek promocije in izobraževanj bomo dosegli ob pomoči projektnih partnerjev, ki imajo potrebno znanje na zahtevanih področjih.

 

Partnerji v projektu

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE, ZDRUŽENJE HMELJARJEV SLOVENIJE IN MAROVT SISTEMI D.O.O.

Sofinancerji projekta

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index sl.htm

Povezava: https://skp.si/

Povezava: https://las-ssd.si/  

Sredstva bodo izplačana iz proračunskih postavk:

Program razvoja podeželja-14-20 – delež EU

Program razvoja podeželja-14-20 – delež SLO

Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež Republike Slovenije pa 20%.

Trajanje projekta

September 2023 – junij 2025